اهداف وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران از عضویت در پیارک
 
الف انتقال دانش و تجربیات روز جهان در خصوص موضوع راه و حمل و نقل جاده ای به ویژه در بدنه وزارت متبوع
ب – اخذ مشاوره و راهنمایی از متخصصین بین المللی در خصوص مسائل مختلف راه و حمل و نقل جاده ای
ج – انعکاس مسائل و مشکلات مربوط به راه و حمل و نقل جاده ای کشور و تلاش در جهت تصویب آنها در قالب موضوعات مطالعاتی کمیته های تخصصی
     

 

برنامه استراتژيک پيارک

چشم انداز
پيشرو بودن در فراهم نمودن اطلاعات در زمينه سياستها و تجارب مربوط به راه و حمل و نقل جاده اي در چهارچوب حمل و نقل يکپارچه پايدار.ا

رسالت
پيارک يک سازمان غيرسياسي و غير انتفاعي مي باشد که در زمينه هاي زير به اعضاي خود خدمات ارايه مي کند:ا
*
در زمينه برقراري گردهمايي هاي بين المللي به منظور بررسي و تبادل نظر در زمينه تمام مباحث مرتبط با راه و حمل و نقل جاده اي بويژه زيرساختها، اداره، ايمني و پايداري جهاني
*
شناسايي، توسعه و ترويج بهترين تجارب بين المللي و تسهيل دستيابي به اطلاعات بين المللي
*
داشتن توجه ويژه در فعاليتها در زمينه نيازهاي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در حال گذار
*
توسعه و ترويج ابزارهاي مناسب تصميم گيري در زمينه راه و حمل و نقل جاده اي

ارزشها
ارزشهاي پيارک عبارتند از: ا
 
*
فراهم نمودن يک سرويس جهاني با کيفيت براي اعضا
*
بيطرفي، بي نظري  و آزادي عضويت
*
ترويج راه حلهاي اقتصادي قوي، مدبرانه و پايدار
*
شناسايي جايگاه حمل و نقل جاده اي در يک حمل و نقل يکپارچه و مبحث کاربري زمين
*
اداره براساس نظر اعضا
*
پيشرو در زمينه انتقال تکنولوژي