پیارک در جهان​
 
بعد از اولين كنگره جهاني راه در پاريس در سال 1908 ، پيارك هر 4 سال يكبار براي ارايه دستاوردهاي حاصل از فعاليتهاي 4 سال گذشته و برنامه ريزي فعاليتهاي آتي در يكي از كشورهاي عضو يك كنگره جهاني راه برگزار مي كند. همچنين به عنوان مكمل كنگره هاي جهاني راه ، از سال 1967 هر چهار سال يكبار يك كنگره زمستاني راه به منظور تبادل و انتشار اطلاعات در خصوص نگهداري زمستاني راه برگزار مي گردد.
 
مهمترين فعاليت پيارك ، فعاليت كميته هاي تخصصي مي باشد كه در چارچوب آن مطالعات متعددي در موضوعات مختلف مرتبط با راه و حمل و نقل جاده اي صورت مي پذيرد. اين كميته هاي تخصصي سمينارهاي متعددي را به منظور يكي از مهمترين اهداف پيارك يعني انتقال تكنولوژي در بين كشورهاي عضو پيارك برگزار مي كنند.
پيارك همچنين مجموعه اي از انتشارات و بسته هاي نرم افزاري شامل فصلنامه راهها(Roads/Routes ) ، نرم افزار HDM4 ،گزارشهاي كميته هاي تخصصي، مقالات كنگره ها و فرهنگ واژه هاي فني را منتشر مي نمايد.