]
​انجمن دائمي و بين المللي كنگره‌هاي راه (پيارك)، كه با نام «مجمع جهاني راه» نيز شناخته مي شود، تشكيلاتي است علمي، ‏غيرانتفاعي و غيرسياسي، كه با همكاري كشورهاي عضو و به منظور ترويج و اشاعه دستاوردهاي علمي ـ تخصصي و به اشتراك ‏گذاري تجربيات، ايجاد بستر مناسب براي انجام مطالعات و تحقيقات علمي مشترك، انتقال تكنولوژي و توسعه پايدار در حوزه راه ‏و حمل ونقل جاده‌اي فعاليت مي كند و انتظار مي رود با همكاري ...
1398/11/08
​​78.jpg


اخبار بین الملل
اخبار داخلی
سيستم هاي حمل ونقل هوشمند كم هزينه
داده‌هاي ;كلان براي عمليات شبكه راه‌ها
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه ها
مديريت شبكه راه ها براي بهبود حركت و جابجايي
روش ها و ابزارهاي ارزيابي ريسك و مديريت در بهره برداري از راه ها
توسعه حمل و نقل باري
بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند با ملاحظه طرح هاي هاي توسعه آتي ، ارتقاي شبكه و اقتصاد حمل و نقل
آخرين يافته ها در پايش وضعيت راه و اثر متقابل راه و وسيله نقليه
  • وزارت راه و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
  • كمپين متعهدين به ايمني كاربران راه
  • ERF
  • Reference Documents
  • فدراسیون بین المللی جاده- IRF
  • اخبار فدراسیون بین المللی جاده - IRF
  • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • مرکز مدیریت راه های کشور