]
با استناد به حكم شماره 02/100/32602 مورخ 1393/6/23 مقام عالي وزارت، و به موجب اين ابلاغيه، دبيرخانه تخصصي مجمع ‏جهاني راه (پيارك) در ايران در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مستقر و فعاليت رسمي آن آغاز مي گردد.‏ انجمن دائمي و بين المللي كنگره هاي راه (پيارك)، كه با نام «مجمع جهاني راه» نيز شناخته ميشود، تشكيلاتي است علمي، ‏غيرانتفاعي و غيرسياسي، كه با همكاري كشورهاي عضو و به منظور ترويج و اشاعه ...
اخبار بین الملل
اخبار داخلی
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه هاضميمه
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه ها
مديريت شبكه راه ها براي بهبود حركت و جابجايي
روش ها و ابزارهاي ارزيابي ريسك و مديريت در بهره برداري از راه ها
توسعه حمل و نقل باري
بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند با ملاحظه طرح هاي هاي توسعه آتي ، ارتقاي شبكه و اقتصاد حمل و نقل
آخرين يافته ها در پايش وضعيت راه و اثر متقابل راه و وسيله نقليه
پاركينگ‌هاي اضطراري تونلها و حفاظهاي ايمني آنها
  • وزارت راه و شهرسازی ، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
  • كمپين متعهدين به ايمني كاربران راه
  • ERF
  • Reference Documents
  • فدراسیون بین المللی جاده- IRF
  • اخبار فدراسیون بین المللی جاده - IRF
  • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • مرکز مدیریت راه های کشور