اعضای کمیته های تخصصی پیارک

 
برای مشاهده اعضای هر کمیته  ، کمیته مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • A - مدیریت و تامین مالی (Management and Finance)   
  • B - جابه جایی (Mobility)  
B1  :  بهره برداری از شبکه راه / سیستم های حمل و نقل هوشمند   
B2  :  نگهداری زمستانی راه  
B3  :  حمل ونقل چندوجهی پایدار در نواحی مسکونی
B4  :  حمل و نقل بار
TF B.1 : كارگروه تخصصي راهکارهای نوين درطرح راه و زیرساخت- ارتباطات خودرويي V2V , V2I

 

  •  C- ایمنی راه  (Safety)  

C1 : سیاست ها و برنامه های ایمنی راه
C2 : طراحی و بهره برداری زیرساخت های ایمن تر راه 
TF C.1 : كارگروه تخصصي كاهش مخاطرات و آسيب پذيري زیرساختهاي حمل ونقل

  

  •  D- زیرساخت  (Infrastructure) 

D1 : مديريت زیرساخت های سرمایه ای راه
D2 : روسازی راه
D3 : پل های راه 
D4 : راههای کم تردد برون شهری و عملیات خاکی
D5 :   بهره برداری از تونل های راه

  

  •  E- محیط زیست و تغییرات آب و هوایی   (Climate Change and Environment)

E1 : راهبردهاي انطباق و انعطاف پذيري زیر ساخت های راه
E2  : ملاحظات زیست محیطی در ساخت و بهره برداری از راه
E3 : مدیریت بحران

    کمیته تخصصی ترمینولوژی  (CTERM)