​​​

 اعضای کمیته های تخصصی پیارک

 
برای مشاهده اعضای هر کمیته  ، کمیته مورد نظر را انتخاب نمایید.
  •  
  • 1 - مديريت راه  
T‍C 1-5 :  مديريت بحران
  • 2 - جابه جایی
TC2.4​:  بهره‌برداري از شبكه راه و سيستم‌هاي هوشمند