​​​​​​​​

 معرفي كميته های تخصصی پیارک

 

کمیته ها و كارگروه‌هاي تخصصی پیارک از سال 2020 - 2023

 هدف کمیته ها و كارگروه‌هاي تخصصی پیارک ارائه گزارش ها و توصیه های مرتبط با فعالیت های کمیته و كارگروه‌ها به منظور کمک به تصمیم گیرندگان ، مهندسین راه و محققان است. این کمیته ها و كارگروه‌ها در برگزاری و آماده سازی کنگره های جهانی راه نقش فعالی را بازی می کنند.
کمیته ها و كارگروه‌هاي تخصصی متشکل از مهندسین و کارشناسان برجسته ای است که از طرف کشورهای عضو معرفی شده اند. این کارشناسان در بین کنگره ها به طور متوسط سالی دوبار یک نشست به منظور بحث و ارائه گزارش از برنامه کاری خود بر گزار می کنند.

کمیته ها و كارگروه‌هاي پیارک از سال 2020 تا  2023 متشکل از 19 کمیته و 3 كارگروه تخصصی می باشد که یک شبکه بین الملی متشمل بر افرادی از کشورهای عضو را تشکیل می دهند.

 
« کمیته های تخصصی پیارک برای سالهای 2020تا 2023به تفکیک موضوعات استراتژیک ( دوره جدید ) »
  • 1 - مديريت راه  
T‍C 1-5مديريت بحران
  • 2 - جابه جایی
TC2.4​:  بهره‌برداري از شبكه راه و سيستم‌هاي هوشمند