معرفي كميته های تخصصی پیارک

 
کمیته های تخصصی پیارک از سال 2016 - 2019
 هدف کمیته های تخصصی پیارک ارائه گزارش ها و توصیه های مرتبط با فعالیت های کمیته به منظور کمک به تصمیم گیرندگان ، مهندسین راه و محققان است. این کمیته ها در برگزاری و آماده سازی کنگره های جهانی راه نقش فعالی را بازی می کنند.
کمیته های تخصصی متشکل از مهندسین و کارشناسان برجسته ای است که از طرف کشورهای عضو معرفی شده اند. این کارشناسان در بین کنگره ها به طور متوسط سالی دوبار یک نشست به منظور بحث و ارائه گزارش از برنامه کاری خود بر گزار می کنند.
کمیته های پیارک از سال 2016 تا ابتدای 2019 متشکل از 18 کمیته تخصصی می باشد که یک شبکه بین الملی متشمل بر افرادی از کشورهای عضو را تشکیل می دهند.
 
« کمیته های تخصصی پیارک برای سالهای 2016 تا 2019 به تفکیک موضوعات استراتژیک ( دوره جدید ) »
  • A - مدیریت و تامین مالی (Management and Finance)   
  • B - جابه جایی (Mobility)  
B1  :  بهره برداری از شبکه راه / سیستم های حمل و نقل هوشمند   
B2  :  نگهداری زمستانی راه  
B3  :  حمل ونقل چندوجهی پایدار در نواحی مسکونی
B4  :  حمل و نقل بار
TF B.1 : كارگروه تخصصي راهکارهای نوين درطرح راه و زیرساخت- ارتباطات خودرويي V2V , V2I

 

  •  C- ایمنی راه  (Safety)  

C1 : سیاست ها و برنامه های ایمنی راه  
C2 : طراحی و بهره برداری زیر ساخت های ایمن تر راه 
TF C.1 : كارگروه تخصصي كاهش مخاطرات و آسيب پذيري زیرساختهاي حمل ونقل

  

  •  D- زیرساخت  (Infrastructure) 

D1 : مديريت زیرساخت های سرمایه ای راه
D2 : روسازی راه
D3 : پل های راه 
D4 : راههای کم تردد برون شهری و عملیات خاکی
D5 :   بهره برداری از تونل های راه

  

  •  E- محیط زیست و تغییرات آب و هوایی   (Climate Change and Environment)

E1 : راهبردهاي انطباق و انعطاف پذيري زیر ساخت های راه
E2  : ملاحظات زیست محیطی در ساخت و بهره برداری از راه
E3 : مدیریت بحران