ضمیمه ها
  
  
متن خبر
  
  

اطلاعيه شماره 1-97 : خواهشمند است اعضاء محترم كميته هاي پيارك نسبت به برگزاري اولين جلسه كميته ها و کارگروه های تخصصی مربوط به فصل بهار سال جاري اقدام و صورتجلسه ذيربط در سايت پيارك قرار گيرد.

  

اطلاعيه شماره 4 - 95 : خواهشمند است اعضاء محترم كميته هاي پيارك نسبت به برگزاري چهارمين جلسه كميته ها و کارگروه های تخصصی مربوط به فصل زمستان اقدام و صورتجلسه ذيربط در سايت پيارك قرار گيرد. ​

  
خواهشمند است اعضاء محترم كميته هاي پيارك نسبت به برگزاري سومین جلسه كميته ها و کارگروه های تخصصی مربوط به فصل پاییز اقدام و صورتجلسه ذيربط در سايت پيارك قرار گيرد.
  

​اعضاي محترم پپارك 

خواهشمند است  نسبت به برگزاري دومين جلسه كميته ها و كارگروه هاي تخصصي فصل دوم سال (  تابستان 95 )   اقدام نماييد.

دبير خانه پيارك   


  
با توجه به آغاز فعاليتهاي پيارك در دوره چهارساله 94- 98 و معرفي اعضاي جديد پيارك براي كليه كميته ها و كارگروههاي تخصصي مقتضي است كه:
 
1- در اسرع وقت جلسه اي با محوريت عضو اول هر يك از كميته ها و كارگروهها و حضور ساير اعضاء برگزار شود و اقدامات چهارگانه ذيل صورت پذيرفته و صورتجلسه مربوطه در محل مشخص شده در سايت پيارك (صورتجلسه كميته داخلي ايراني)درج گردد:
- مرور و اطلاع از مفاد صورتجلسه معارفه كميته اصلي در پاريس Kick -off meeting(كه از سايت پيارك بين المللي قابل دستيابي است).
- مرور بر برنامه چهارساله مصوبات كميته اصلي ذيربط و گروههاي كاري ذيربط
- انتخاب گروههاي فرعي كميته اصلي پيارك و اعلام مكتوب آن توسط هر عضو به رييس كميته اصلي بين المللي ذيربط و اخذ تاييديه ثبت تاييد در گروههاي كاري
- برنامه ريزي براي تقسيم مناسب فعاليتها بين اعضاء در چهارساله آتي
 
2- مرور سايت دبيرخانه پيارك به آدرس Piarc.rmto.ir و برنامه ريزي براي غني سازي و بارگذاري فيلدهاي خالي مرتبط با آن كميته شامل:
- گروههاي كاري كميته(توسط عضو اول - كه از طريق گزينه ورود به سيستم با آدرس ايميل و پسورد خود مي توانند امكان بارگذاري داشته باشند).
- صورتجلسات كميته تخصصي بين المللي ذيربط(توسط عضو اول). - صورتجلسات كميته داخلي ايراني(توسط عضو اول).
- دستاوردهاي كميته(توسط عضو اول).
- اشتراك گذاري دستاوردهاي حاصل از عضويت پيارك(كه هر عضو شخصآ و به تدريج در طول چهار سال آينده از طريق گزينه ورود به سيستم با آدرس ايميل و پسورد خود مي تواند امكان بارگذاري دستاوردها را داشته باشد.
 
ضمناً براي نمونه ، اعضا مي توانند از نحوه اقدام در خصوص كميته C2 استفاده كنند و همكاران دبيرخانه پيارك آماده راهنمايي و رفع هر گونه ابهام از اعضاء مي باشند.
 در پايان يادآور مي گردد كه بزودي (طي دو هفته آينده )جلسه اي با حضور مقام عالي وزارت و كليه اعضاي پيارك برگزار خواهد شد . خواهشمند است قبل از جلسه مذكور نسبت به دو مورد فوق اقدام مقتضي به عمل آيد و صورتجلسه بند يك فوق در محل مشخص شده در سايت پيارك ايران بارگذاري شود.                
با احترام- دبيرخانه پيارك