ضمیمه ها
  
  
متن خبر
  
  

اطلاعيه شماره 1-98 :اعضاي جديد كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دوره2020 الي 2023 ​تعيين گرديد.اين اعضا از مديران و كارشناسان خبره وزارت راه و شهرسازي ،سازمان راهداري و حمل و نفل جاده‌اي، مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي انتاب شدند.