ویرایش
  
  
شناسه مدرک
-1- Human factor on Road Designخطا رخ دادهme-ghorbani@Rmto.ir15/5/2559 2016-05-15 08:58:442016-05-15 08:19:065EYVAZFZHHKJ-28-52
-3-Intuitions about perceptionme-ghorbani@Rmto.ir15/5/2559 2016-05-15 09:17:552016-05-15 09:13:295EYVAZFZHHKJ-28-54
-4-Gradual Change Test 1-englme-ghorbani@Rmto.ir15/5/2559 2016-05-15 09:21:402016-05-15 09:18:105EYVAZFZHHKJ-28-55
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Estimation of load carrying capacity of bridges based on damage and deficiencyr.akbari@rmto.ir21/5/2559 2016-06-18 16:01:332016-05-30 09:20:515EYVAZFZHHKJ-28-57
D5- بهره برداری از تونل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Fixed fire fighting systems-mousavi@Rmto.ir14/6/2559 2016-06-14 17:06:122016-06-14 17:05:035EYVAZFZHHKJ-28-59
D5- بهره برداری از تونل های راهزیرساخت (Infrastructure)-testf-feyz@rmto.ir14/6/2559 2016-06-18 09:42:442016-06-14 17:10:165EYVAZFZHHKJ-28-60
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-11323,Risk-based-management-of-the-bridgr.akbari@rmto.ir20/4/2559 2016-06-18 16:08:542016-06-15 12:24:175EYVAZFZHHKJ-28-62
-مدرسه علمیه سپهداری اراک f-feyz@rmto.ir 2016-06-18 09:41:502016-06-18 09:41:415EYVAZFZHHKJ-28-63
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-11324,TC43-GILLES-v2r.akbari@rmto.ir20/4/2559 2016-06-18 16:09:062016-06-18 16:02:145EYVAZFZHHKJ-28-66
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-22772,Seminar_Proceedings_TC43_Road_Bridges_Shanghai-World-Road-Association-Mondiale-de-la-Router.akbari@rmto.ir21/5/2559 2016-06-18 16:06:222016-06-18 16:04:225EYVAZFZHHKJ-28-67
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Increase the durability and lifetime of existing bridgesr.akbari@rmto.ir30/5/2559 2016-06-18 16:07:352016-06-18 16:07:045EYVAZFZHHKJ-28-68
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Large road bridges. management- assessmen-t inspection- innovative maintenance techniquesr.akbari@rmto.ir30/5/2559 2016-06-18 16:08:402016-06-18 16:08:145EYVAZFZHHKJ-28-69
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Management of bridge stockr.akbari@rmto.ir4/6/2559 2016-06-18 16:10:042016-06-18 16:09:425EYVAZFZHHKJ-28-70
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Prioritisation of bridge rehabilitation worksr.akbari@rmto.ir4/6/2559 2016-06-18 16:10:382016-06-18 16:10:215EYVAZFZHHKJ-28-71
-TCD5-Minutes-Paris-9-10-Mar-2016-EN-version-final2s-mousavi@Rmto.ir 2016-06-20 14:18:532016-06-20 14:18:475EYVAZFZHHKJ-28-73
-A CONCEPTUAL PERFORMANCE INDICATOR FRAMEWORK FOR THE ROAD SECTORf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:37:562016-07-13 14:37:445EYVAZFZHHKJ-28-75
-DEVELOPMENT OF TOOLS FOR PERFORMANCEf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:39:482016-07-13 14:39:485EYVAZFZHHKJ-28-76
-INTERNAL PERFORMANCE IMPROVEMENT OF ROAD ADMINISTRATIONSf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:43:312016-07-13 14:43:315EYVAZFZHHKJ-28-77
-management indicatorsf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:44:182016-07-13 14:44:165EYVAZFZHHKJ-28-78
-Performance Measurement of transportation sysf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:45:002016-07-13 14:44:595EYVAZFZHHKJ-28-79
-PERFORMANCE SPECIFICATIONSf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:45:382016-07-13 14:45:385EYVAZFZHHKJ-28-80
-THE FRAMEWORK FOR PERFORMANCE INDICATORSf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:46:212016-07-13 14:46:215EYVAZFZHHKJ-28-81
-Transportation Performance Management Insight from Practitionersf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-13 14:50:502016-07-13 14:46:555EYVAZFZHHKJ-28-82
-sustainable_transpo_performancef-hosseini@Rmto.ir 2016-07-16 12:30:342016-07-16 12:30:245EYVAZFZHHKJ-28-83
-TRANSPORTATIONPlanningPerformanceMeasuresf-hosseini@Rmto.ir 2016-07-16 12:31:232016-07-16 12:31:225EYVAZFZHHKJ-28-84
-Rural_Transit_Performance_MeasurementM-Teymouri@Rmto.ir 2016-07-16 12:44:082016-07-16 12:44:075EYVAZFZHHKJ-28-85
-Performance Measures to EvaluateM-Teymouri@Rmto.ir 2016-07-16 12:45:082016-07-16 12:45:085EYVAZFZHHKJ-28-86
-Performance Measures for Road NetworkM-Teymouri@Rmto.ir 2016-07-16 12:45:432016-07-16 12:45:435EYVAZFZHHKJ-28-87
کاهش مخاطرات و آسیب پذیری زیرساخت های حمل و نقل-TF C.1Security of Road InfrastructureH-Abdoos@Rmto.ir17/7/2559 2016-07-17 10:58:092016-07-17 10:56:495EYVAZFZHHKJ-28-93
کاهش مخاطرات و آسیب پذیری زیرساخت های حمل و نقل-TF C.101-30-16 TF C.1 SECURITY Draft v-2f-mehryari@Rmto.ir17/7/2559 2016-09-11 11:10:592016-07-17 11:48:555EYVAZFZHHKJ-28-95
1 - 30بعدی