ویرایش
  
  
شناسه مدرک
-1- Human factor on Road Designخطا رخ دادهme-ghorbani@Rmto.ir1395/02/26 1395/2/26 08:58 غ.م1395/2/26 08:19 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-52
-3-Intuitions about perceptionme-ghorbani@Rmto.ir1395/02/26 1395/2/26 09:17 غ.م1395/2/26 09:13 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-54
-4-Gradual Change Test 1-englme-ghorbani@Rmto.ir1395/02/26 1395/2/26 09:21 غ.م1395/2/26 09:18 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-55
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Estimation of load carrying capacity of bridges based on damage and deficiencyr.akbari@rmto.ir1395/03/01 1395/3/29 04:01 غ.و1395/3/10 09:20 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-57
D5- بهره برداری از تونل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Fixed fire fighting systems-mousavi@Rmto.ir1395/03/25 1395/3/25 05:06 غ.و1395/3/25 05:05 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-59
D5- بهره برداری از تونل های راهزیرساخت (Infrastructure)-testf-feyz@rmto.ir1395/03/25 1395/3/29 09:42 غ.م1395/3/25 05:10 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-60
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-11323,Risk-based-management-of-the-bridgr.akbari@rmto.ir1395/02/01 1395/3/29 04:08 غ.و1395/3/26 12:24 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-62
-مدرسه علمیه سپهداری اراک f-feyz@rmto.ir 1395/3/29 09:41 غ.م1395/3/29 09:41 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-63
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-11324,TC43-GILLES-v2r.akbari@rmto.ir1395/02/01 1395/3/29 04:09 غ.و1395/3/29 04:02 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-66
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-22772,Seminar_Proceedings_TC43_Road_Bridges_Shanghai-World-Road-Association-Mondiale-de-la-Router.akbari@rmto.ir1395/03/01 1395/3/29 04:06 غ.و1395/3/29 04:04 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-67
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Increase the durability and lifetime of existing bridgesr.akbari@rmto.ir1395/03/10 1395/3/29 04:07 غ.و1395/3/29 04:07 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-68
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Large road bridges. management- assessmen-t inspection- innovative maintenance techniquesr.akbari@rmto.ir1395/03/10 1395/3/29 04:08 غ.و1395/3/29 04:08 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-69
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Management of bridge stockr.akbari@rmto.ir1395/03/15 1395/3/29 04:10 غ.و1395/3/29 04:09 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-70
D3- پل های راهزیرساخت (Infrastructure)-Prioritisation of bridge rehabilitation worksr.akbari@rmto.ir1395/03/15 1395/3/29 04:10 غ.و1395/3/29 04:10 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-71
-TCD5-Minutes-Paris-9-10-Mar-2016-EN-version-final2s-mousavi@Rmto.ir 1395/3/31 02:18 غ.و1395/3/31 02:18 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-73
-A CONCEPTUAL PERFORMANCE INDICATOR FRAMEWORK FOR THE ROAD SECTORf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:37 غ.و1395/4/23 02:37 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-75
-DEVELOPMENT OF TOOLS FOR PERFORMANCEf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:39 غ.و1395/4/23 02:39 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-76
-INTERNAL PERFORMANCE IMPROVEMENT OF ROAD ADMINISTRATIONSf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:43 غ.و1395/4/23 02:43 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-77
-management indicatorsf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:44 غ.و1395/4/23 02:44 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-78
-Performance Measurement of transportation sysf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:45 غ.و1395/4/23 02:44 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-79
-PERFORMANCE SPECIFICATIONSf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:45 غ.و1395/4/23 02:45 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-80
-THE FRAMEWORK FOR PERFORMANCE INDICATORSf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:46 غ.و1395/4/23 02:46 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-81
-Transportation Performance Management Insight from Practitionersf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/23 02:50 غ.و1395/4/23 02:46 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-82
-sustainable_transpo_performancef-hosseini@Rmto.ir 1395/4/26 12:30 غ.و1395/4/26 12:30 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-83
-TRANSPORTATIONPlanningPerformanceMeasuresf-hosseini@Rmto.ir 1395/4/26 12:31 غ.و1395/4/26 12:31 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-84
-Rural_Transit_Performance_MeasurementM-Teymouri@Rmto.ir 1395/4/26 12:44 غ.و1395/4/26 12:44 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-85
-Performance Measures to EvaluateM-Teymouri@Rmto.ir 1395/4/26 12:45 غ.و1395/4/26 12:45 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-86
-Performance Measures for Road NetworkM-Teymouri@Rmto.ir 1395/4/26 12:45 غ.و1395/4/26 12:45 غ.و5EYVAZFZHHKJ-28-87
کاهش مخاطرات و آسیب پذیری زیرساخت های حمل و نقل-TF C.1Security of Road InfrastructureH-Abdoos@Rmto.ir1395/04/27 1395/4/27 10:58 غ.م1395/4/27 10:56 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-93
کاهش مخاطرات و آسیب پذیری زیرساخت های حمل و نقل-TF C.101-30-16 TF C.1 SECURITY Draft v-2f-mehryari@Rmto.ir1395/04/27 1395/6/21 11:10 غ.م1395/4/27 11:48 غ.م5EYVAZFZHHKJ-28-95
1 - 30بعدی