چک باکس انتخاب
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
آخرين يافته ها در پايش وضعيت راه و اثر متقابل راه و وسيله نقليه1.JPG
1
223 x 31420 KB /DocLib/انگلیسی/روسازی%20راه/آخرين%20يافته%20ها%20در%20پايش%20وضعيت%20راه%20و%20اثر%20متقابل%20راه%20و%20وسيله%20نقليه.pdf
بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند با ملاحظه طرح هاي هاي  توسعه آتي ، ارتقاي شبكه و اقتصاد حمل و نقل2.JPG
2
233 x 31422 KB /DocLib/انگلیسی/عملیات%20شبکه%20راه/بكارگيري%20سيستم%20هاي%20حمل%20و%20نقل%20هوشمند%20با%20ملاحظه%20طرح%20هاي%20هاي%20%20توسعه%20آتي%20،%20ارتقاي%20شبكه%20و%20اقتصاد%20حمل%20و%20نقل%20.pdf
سيستم‌هاي هوشمند مشاركت راه  و  وسيله نقليه240x,25043-Couv-2016R08EN.jpg
240x,25043-Couv-2016R08EN
240 x 340116 KB http://www.piarc.org/en/order-library/25037-en-Cooperative%20Vehicle%20Highway%20Systems.htm
مديريت بحران حوادث شديد غيرمنتظره و/ يا  حوادث‌ برفهاي سنگین240x,25091-Couv-2016R14EN.jpg
240x,25091-Couv-2016R14EN
240 x 34071 KB http://www.piarc.org/en/order-library/25085-en-Crisis%20management%20of%20unusually%20severe%20and/or%20sustained%20snow%20events.htm
پاركينگ‌هاي اضطراري تونلها و حفاظهاي ايمني آنها240x,25110-Couv-2016R16EN.jpg
240x,25110-Couv-2016R16EN
240 x 340100 KB http://www.piarc.org/en/order-library/25104-en-Lay%20bys%20and%20protection%20against%20lateral%20obstacles%20-%20Current%20practices%20in%20Europe.htm
توسعه حمل و نقل باري3.JPG
3
223 x 31423 KB /DocLib/انگلیسی/حمل%20و%20نقل%20باری/توسعه%20حمل%20و%20نقل%20باري.pdf
روش ها و ابزارهاي ارزيابي ريسك و مديريت در بهره برداري از راه ها4.JPG
4
225 x 31422 KB /DocLib/انگلیسی/مدیریت%20ریسک/روش%20ها%20و%20ابزارهاي%20ارزيابي%20ريسك%20و%20مديريت%20در%20بهره%20برداري%20از%20راه%20ها.pdf
مديريت شبكه راه ها براي بهبود حركت و جابجايي5.JPG
5
221 x 31417 KB /DocLib/انگلیسی/عملیات%20شبکه%20راه/مديريت%20شبكه%20راه%20ها%20براي%20بهبود%20حركت%20و%20جابجايي.pdf
نقش ارزيابي ريسك در سياست هاي توسعه و تصميم سازي ساخت راه ها6.JPG
6
223 x 31426 KB /DocLib/انگلیسی/مدیریت%20ریسک/نقش%20ارزيابي%20ريسك%20در%20سياست%20هاي%20توسعه%20و%20تصميم%20سازي%20ساخت%20راه%20ها.pdf
داده‌هاي ;كلان براي عمليات شبكه راه‌هاداده‌هاي ;كلان براي عمليات شبكه راه‌ها.jpg
داده‌هاي ;كلان براي عمليات شبكه راه‌ها
240 x 31842 KB داده‌هاي ;كلان براي عمليات شبكه راه‌ها
سيستم هاي حمل ونقل هوشمند كم هزينهسيستم هاي حمل ونقل هوشمند كم هزينه.jpg
سيستم هاي حمل ونقل هوشمند كم هزينه
240 x 31534 KB سيستم هاي حمل ونقل هوشمند كم هزينه